RSS

wzór podania umorzenie

Diferente Mundio


Temat: Płacę podatki tylko raz

Drodzy rodacy!!!
prosze Was abyscie jeszcze raz dokladnie i ze zrozumieniem przeczytali informacje zawarte w linkach przez Was podanych.Projekt ustawy abolicyjej nie obejmuje Polakow pracujacych w NL.Dzis na konferencji prasowej Tusk na pytanie zadane przez jednego z dziennikarzy odnosnie Polakow pracujacych w NL,odpowiedzal:~o tym problemie bedziemy rozmawiac w 2009 roku~.Reasumujac ,nasze zaangazowanie i wysilki zwiazane z akcja Nie podwojnym podatkom poszly na marne.W taki oto sposob Tusk podziekowal Polakom w NL za poparcie udzielone w ubieglorocznych wyborach.Mozecie byc dumni ze Swojego poparcia dla Tuska.Pozdrawiam


Co ty pierdzielisz. A to co ma niby znaczc?

"Rostowski zapowiedział, że dla ułatwienia MF przygotuje wzory obu wniosków. Kwotę umorzenia lub zwrotu podatku obliczy urząd skarbowy w decyzji, którą wyda na wniosek podatnika.

Polska ma też nadal niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania m.in. z Holandią, Belgią i USA. Rząd chce, by także Polacy pracujących w tych krajach nie płacili podatku w Polsce.

Jeśli chodzi o rozwiązania "na przyszłość", zostanie wprowadzona ulga, która będzie dotyczyła dochodów osiągniętych za granicą "począwszy od 2008 roku, do czasu wprowadzenia nowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z tymi krajami"."
Źródło: forum.niedziela.nl/viewtopic.php?t=7082Temat: warunkowe umorzenie postępowania jak to napisać?
warunkowe umorzenie postępowania jak to napisać?
  Witam zwracam się o pomoc. Muszę napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. I nie wiem jak to zrobić. Czy są jakieś wzory takiego wniosku, jeśli nie to proszę o podanie mi tego co taki wniosek powinien zawierać?. Dziekuję za każdą odpowiedź :?:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=26826


Temat: sad grocki daje punkty karne
Postępowanie w sprawach o wykroczenia:


Art. 99. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.

Sąd oczywiście nie ma uprawnienia do nałożenia punktów karnych, gdyż nie są one ani karą ani środkiem karnym w rozumieniu kodeksu wykroczeń.


Art. 18. Karami są:

1) areszt,

2) ograniczenie wolności,

3) grzywna,

4) nagana.

Art. 28. § 1. Środkami karnymi są:

1) zakaz prowadzenia pojazdów,

2) przepadek przedmiotów,

3) nawiązka,

4) obowiązek naprawienia szkody,

5) podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób,

6) inne środki karne określone przez ustawę.


Ponad to


USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym


wyraźnie wskazuje, iż nakładanie punktów karnych jest uprawnieniem przysługującym stricte Policji


Art. 130. 1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.
Sąd natomiast orzeka czy doszło do naruszenia przepisów o ruchu drogowym i na tej podstawie organ uprawniony do prowadzenia ewidencji punktów (a więc Policja) dokonuje wpisu:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.§ 4. 1. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli naruszenia zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami sądu o warunkowym umorzeniu postępowania albo nakazami lub mandatami karnymi.

Sąd wydaje wyrok i przesyła o tym informację do Policji


. Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje informację właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6.


Nie ma możliwości uniknięcia w takim przypadku odpowiedzialności, chyba, że Sąd orzekający uchyli mandat


Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.Na marginesie dodam, że utrata prawo jazdy (tzw. cofnięcie uprawnienia) na okres powyżej jednego roku skutkuje powstaniem obowiązku ponownego zdawania egzaminu.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7363


Temat: Urząd Patentowy
TEKST UJEDNOLICONY


Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.
Urząd patentowy stanowią niezależni powoływani i odwoływani przez Prezesa Urzędu Głównego pracownicy
Art. 2.
Pracami urzędu patentowego kieruje powoływany i odwoływany przez Prezydenta
Prezes urzędu Głównego

Art. 3.
Urząd patentowy rozstrzyga wnioski o opatentowanie wynalazków/projektów i nazw firm/produktów.

Art. 4.
Funkcji Funkcjonariusza UP nie można łączyć z innymi funkcjami we władzach Wirtualnego Świata, chyba, że wynikają one ze sprawowanego urzędu.

Art. 5.
Funkcjonariusze UP:
1. Rozstrzygają wnioski o opatentowanie wynalazków/projektów i nazw firm/produktów. 2. Mają prawo odrzucić wniosek jeśli sądzą iż nie spełnia on warunków.

Art. 6.
Funkcjonariusz UP jest obowiązany do podejmowania działań określonych w prawie, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich mieszkańców.


Rozdział II FUNKCJONARIUSZE URZĘDU PATENTOWEGO

Art. 7.
Funkcjonariusz UP jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. Funkcjonariusz UP powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności Funkcjonariusza Urzędu Głównego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.

Art. 8.
Funkcjonariusz Urzędu Patentowego odpowiada dyscyplinarnie przed Prezesem Urzędu Głównego za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu funkcjonariusza UG. Przy zastosowaniu kary Prezes UG zobowiązany jest podać uzasadnienie.

Art. 9.
Karami dyscyplinarnymi są: 1. upomnienie, 2. nagana, 3. skierowanie do Prezydenta wniosku o wydalenie ze służby w Urzędzie Głównym.

Art. 10.
Funkcjonariusz UP może być zawieszony przez Prezesa UG w czynnościach, jeżeli z uwagi na charakter przewinienia konieczne jest natychmiastowe odsunięcie go od wykonywania obowiązków.Rozdział III KRYTERIA

Art. 11.
Nie udziela się patentów :
1 pkt.
Na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
2 ptk.
Na produkty i usługi, które używane są powszechnie stosowane oraz znane.
3 pkt.
Na odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie;
4 pkt.
Osobom nie będącym obywatelami Wirtualnego Świata lub będącym obywatelami Wirtualnego Świata ale bez praw obywatelskich .

Art. 12.
Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania oraz na nazwy firm , produktów , usług lecz nie mogą one być wcześniej używane lub zarejestrowane jako patent .Rozdział IV WNIOSEK

Art. 13.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Patentowym w określonym miejscu. W innym przypadku wniosek zostanie odrzucony bez podania przyczyny.

Art. 14.
Wniosek zaraz po złożeniu oczekuję w kolejce do rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu wniosku zostaje on przyjęty bądź odrzucony a wynalazek , nazwa bądź prawo ochronne w przypadku przyjęcia zostaje dodane na odpowiednią listę.


Art. 15.
Aby wniosek został przyjęty winien być napisany według wzoru poniżej:

Wnioskodawca : tu nazwa wnioskodawcy
Opis przedmiotu : dokładny opis przedmiotu jeśli dotyczy to patentu na wynalazki oraz prawa ochronnego lecz gdy mamy do czynienia z próbą zarejestrowania nazwy należy wpisać daną nazwę oraz opis produktu/firmy.
Uzasadnienie : tu należy podać powód przyznania patentu/prawa ochronnego/zarejestrowania produktu/firmy
Rysunek : w przypadku wynalazku jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku;

Prawo ochronne tyczy się projektów , pomysłów itd. itp.

Rozdział V WARUNKI PATENTU ORAZ OPŁATY

Art. 16.
Patent trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym WŚ.
Prawo ochronne na wzór użytkowy oraz na nazwy firm/produktów trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym WŚ.

Art. 17.
Warunkiem trwania patentu lub prawa ochronnego jest uiszczenie opłaty za ochronę wynalazków i wzorów użytkowych.

Art. 18.
Opłata wnioskowa za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub zarejestrowania nazwy produktu/firmy wynosi w swoim podstawowym wymiarze 10 000 VLN. Opłata wnioskowa dotyczy danego wniosku i nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia ani nie podlega ponownemu wykorzystaniu po napisaniu nowego wniosku dotyczącego tego samego co wniosek odrzucony.

Art. 19.
Dokonując zgłoszenia należy jednakże zwrócić uwagę na aktualnie obowiązujące stawki opłat, gdyż mogą podlegać one okresowej zmianie.

Art. 20.
W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała opłata nie może być niższa niż 50% opłaty należnej (w takim przypadku opłata wynosiłaby 5000 VLN).

Rozdział V ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Art. 21.
pkt 1.
w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu; może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu;
pkt 2.
uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Art. 22.
Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Art. 23.
Bezprawne wykorzystanie patentu , wzoru użytkowego oraz nazwy produktu/firmy karane są wg: art 32 pkt 1 KK , art 32 pkt 2 KK.
Lecz gdy patent , wzór użytkowy lub nazwa firmy/produktu nie są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym korzystanie z nich nie podlega karze.

Rozdział IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 24.
Urząd Patentowy wchodzi w skład Centralnego Urzędu Republiki z dniem uchwalenia ustawy o Centralnym Urzędzie Republiki

Źródło: an.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=696


Temat: Ustawa o Urzędzie Patentowym
Ustawa o Urzędzie Patentowym:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.
Urząd patentowy stanowią niezależni powoływani i odwoływani przez Prezesa Urzędu Głównego pracownicy
Art. 2.
Pracami urzędu patentowego kieruje powoływany i odwoływany przez Prezydenta
Prezes urzędu Głównego

Art. 3.
Urząd patentowy rozstrzyga wnioski o opatentowanie wynalazków/projektów i nazw firm/produktów.

Art. 4.
Funkcji Funkcjonariusza UP nie można łączyć z innymi funkcjami we władzach Wirtualnego Świata, chyba, że wynikają one ze sprawowanego urzędu.

Art. 5.
Funkcjonariusze UP:
1. Rozstrzygają wnioski o opatentowanie wynalazków/projektów i nazw firm/produktów. 2. Mają prawo odrzucić wniosek jeśli sądzą iż nie spełnia on warunków.

Art. 6.
Funkcjonariusz UP jest obowiązany do podejmowania działań określonych w prawie, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich mieszkańców.

Rozdział II FUNKCJONARIUSZE URZĘDU PATENTOWEGO

Art. 7.
Funkcjonariusz UP jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. Funkcjonariusz UP powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności Funkcjonariusza Urzędu Głównego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.

Art. 8.
Funkcjonariusz Urzędu Patentowego odpowiada dyscyplinarnie przed Prezesem Urzędu Głównego za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu funkcjonariusza UG. Przy zastosowaniu kary Prezes UG zobowiązany jest podać uzasadnienie.

Art. 9.
Karami dyscyplinarnymi są: 1. upomnienie, 2. nagana, 3. skierowanie do Prezydenta wniosku o wydalenie ze służby w Urzędzie Głównym.

Art. 10.
Funkcjonariusz UP może być zawieszony przez Prezesa UG w czynnościach, jeżeli z uwagi na charakter przewinienia konieczne jest natychmiastowe odsunięcie go od wykonywania obowiązków.

Rozdział III KRYTERIA

Art. 11.
Nie udziela się patentów :
1 pkt.
Na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
2 ptk.
Na produkty i usługi, które używane są powszechnie stosowane oraz znane.
3 pkt.
Na odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie;
4 pkt.
Osobom nie będącym obywatelami Wirtualnego Świata lub będącym obywatelami Wirtualnego Świata ale bez praw obywatelskich .

Art. 12.
Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania oraz na nazwy firm , produktów , usług lecz nie mogą one być wcześniej używane lub zarejestrowane jako patent .

Rozdział IV WNIOSEK

Art. 13.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Patentowym w określonym miejscu. W innym przypadku wniosek zostanie odrzucony bez podania przyczyny.

Art. 14.
Wniosek zaraz po złożeniu oczekuję w kolejce do rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu wniosku zostaje on przyjęty bądź odrzucony a wynalazek , nazwa bądź prawo ochronne w przypadku przyjęcia zostaje dodane na odpowiednią listę.

Art. 15.
Aby wniosek został przyjęty winien być napisany według wzoru poniżej:

Wnioskodawca : tu nazwa wnioskodawcy
Opis przedmiotu : dokładny opis przedmiotu jeśli dotyczy to patentu na wynalazki oraz prawa ochronnego lecz gdy mamy do czynienia z próbą zarejestrowania nazwy należy wpisać daną nazwę oraz opis produktu/firmy.
Uzasadnienie : tu należy podać powód przyznania patentu/prawa ochronnego/zarejestrowania produktu/firmy
Rysunek : w przypadku wynalazku jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku;

Prawo ochronne tyczy się projektów , pomysłów itd. itp.

Rozdział V WARUNKI PATENTU ORAZ OPŁATY

Art. 16.
Patent trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym WŚ.
Prawo ochronne na wzór użytkowy oraz na nazwy firm/produktów trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym WŚ.

Art. 17.
Warunkiem trwania patentu lub prawa ochronnego jest uiszczenie opłaty za ochronę wynalazków i wzorów użytkowych.

Art. 18.
Opłata wnioskowa za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub zarejestrowania nazwy produktu/firmy wynosi w swoim podstawowym wymiarze 10 000 VLN. Opłata wnioskowa dotyczy danego wniosku i nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia ani nie podlega ponownemu wykorzystaniu po napisaniu nowego wniosku dotyczącego tego samego co wniosek odrzucony.

Art. 19.
Dokonując zgłoszenia należy jednakże zwrócić uwagę na aktualnie obowiązujące stawki opłat, gdyż mogą podlegać one okresowej zmianie.

Art. 20.
W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała opłata nie może być niższa niż 50% opłaty należnej (w takim przypadku opłata wynosiłaby 5000 VLN).

Rozdział VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Art. 21.
pkt 1.
w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu; może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu;
pkt 2.
uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Art. 22.
Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Art. 23.
Bezprawne wykorzystanie patentu , wzoru użytkowego oraz nazwy produktu/firmy karane są wg: art 32 pkt 1 KK , art 32 pkt 2 KK.
Lecz gdy patent , wzór użytkowy lub nazwa firmy/produktu nie są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym korzystanie z nich nie podlega karze.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 24.
Urząd Patentowy wchodzi w skład Połączonych Urzędów Republiki z dniem uchwalenia ustawy o Połączonych Urzędach Republiki
Źródło: temida.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=19816