RSS

wzór pisma o eksmisję

Diferente Mundio


Temat: separacja
Witam,

do separacji stosuje się art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.
§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W pozwie o sparację należy umieścić wniosek o rozstrzygnięciu o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Wzór pozwu o separację znajduje się w dziale Download (pod logo forum :)/pisma procesowe/postępowanie cywilne/pozew o separacje. Nie zawiera on jednak wniosku o rozstrzygnięcie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania - należy je dopisać.

Pozdrawaim.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=1336Temat: [prawo] Opłaty sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
rozwód 600 zł

separacja 600 zł

ochrona dóbr osobistych 600 zł

ochrona niemajątkowych praw autorskich 600 zł

ochrona niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa ochronnego nsa znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego 600 zł

ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 600 zł

Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa,
w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego
z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 zł

unieważnienie małżeństwa 200 zł

rozwiązanie przysposobienia 200 zł

zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł

unieważnienie uznania dziecka 200 zł

ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej 200 zł

naruszenie posiadania 200 zł

uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 zł

uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200 zł

przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł

opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł

stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni 200 zł

ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni 200 zł

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 2.000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 zł

zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 zł

separację na zgodne żądanie małżonków 100 zł

zniesienie separacji 100 zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego. 100 zł
wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe 1.000 zł

jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł

pozew w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
100 zł

w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale
500 zł

Nie pobiera się opłat od wniosku:

1. o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
2. o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
3. o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
4. będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
5. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.
Źródło: life-forum.pl/viewtopic.php?t=104